Krav til autorisasjon som regnskapsfører

external image
external image
Autorisasjonsordningen

Både personer og selskaper som i næring påtar seg å føre regnskap for andre må ha en offentlig godkjenning - autorisasjon.
Vi skal nå gjøre oss kjent med kravene som er knyttet til autorisasjonsordningen. For å bli autorisert regnskapsfører stilles det krav til :
- Utdanning
- Relevant arbeidserfaring
- Vandel og økonomisk vederheftighet
- Bosted og kontorsted

Utdanning:
Kravet om utdanning er beskrevet i regnskapsførerforskriften. Den sier at en bør ha en bachelor i økonomi og administrasjon med til sammen 180 studiepoeng. 90 av de nevnte studiepoengene skal bestå av obligatoriske emner i henhold til plan vedtatt av Nasjonalt Råd for Økonomisk-Administrativ utdanning (NRØA).

Videre skal 60 av de nevnte 180 studiepoengene bestå av finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære, hvorav minst 15 studiepoeng innen finansregnskap, 15 studiepoeng innen skatte- og avgiftsrett og 10 studiepoeng innen rettslære. De siste 30 av de ovennevnte 180 studiepoengene skal være knyttet til økonomiske administrative emner utover det som er nevnt over.

Utdanning fra utlandet godkjennes for øvrig på lik linje med norsk utdanning, med det unntak at eksamener i skatterett/avgiftsrett og rettslære må være avlagt i Norge.

Praksis:
Kravet til praksis står i regnskapsførerforskriften. Der står det at en må ha minst to års (3200 timer) relevant regnskapspraksis fra de siste 5 årene. Kredittilsynet, som er en tilsynsmyndighet, kan unntaksvis godkjenne praksis som er opparbeidet før de siste 5 år. Praksis som er eldre enn 10 år kan bare i unntakstilfelle bli godtatt dersom denne praksisen kan betraktes som relevant.

Praksisen skal omfatte regnskapsføring etter regnskaps- og bokføringslovgivningen, herunder utføring av oppdragsgivers plikter og utarbeidelse av oppgaver og opplysninger for oppdragsgiver som denne skal gi henhold til lov eller forskrift, eller revisjon av slik virksomhet.

Kredittilsynet kan godkjenne at inntil ett års praksis omfatter ligningskontroll som skatterevisor eller foreleser på universitets- og høgskolenivå innen finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære.

Vandelm.v.
Regnskapsførerloven setter som vilkår for autorisasjon at søkeren er økonomisk vederheftig. Det vil si at søkeren har den nødvendige tillit og at søkeren er opålitelig og redelig i sin framferd. Videre betyr det at som et minstekrav at søkeren er solvent. Det vil si at søkeren er solid økonomisk. Søkeren må også dokumentere en hederlig vandel.

Bosted og kontorsted
R
egnskapsførerloven krever at søkeren må være bosatt i en EØS-stat. Kredittilsynet forutsetter at korrekt bostedsadresse er meldt til Folkeregisteret, og at søkeren har fast kontorsted i Norge. Det siste kravet er kun aktuelt for personer som skal utøve regnskapsførervirksomhet via eget enkeltmansforetak. Kredittilsynet har myndighet til å gi dispensasjon fra bo- og kontorstedskraved med hjemmel i regnskapsførerloven.

En av endringene innebærer at advokater, som etter bransjemessig sedvane har drevet regnskapsførervirksomhet som et natrulig del og som ledd i annet oppdrag, får utsatt frist til 31. desember 2009 til å avikle denne regnkapsførervirksomheten. Kredittilsynet kan i særlige tilfeller sette søknad forlenge fristen for å avvikle regnskapsførervirksomheten for advokater.

Advokatfirmaer gis anledning til å autorisere firmaet som regnskapsførerselskap uten å oppfylle kravet til at selskapet skal ha autorisert regnskapsfører som daglig leder. Advokatfirmaer som vil nyttiggjøre seg dette unntaket må ha en ansatt faglig leder for regnskapsførervirksomheten som er autorisert regnskapsfører. Firmaet må også ha skriftlige rettningslinjer for faglig leders oppgaver og rapportering til daglig leder.

Kilde: Dale, Johan T, Lyngstad, Steinar, Løvaas, Siri Økonomistyring 2008 side 293-295


Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

external image NARF_logo.gif
NARF er bransjeorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere.
Deres oppgave er å legge til rette for kvalitet og kompetanseutvikling
og bidra til økt lønnsomhet for regnskapsfører og kunde.

På hjemmesiden til NARF finner du:
- Søknadsmal for å bli autorisert
- Jobbtilbud
- Liste over krav
- Finn en regnskapsfører
- Fagstoff
- Kurs

Kilde:http://www.narf.no/

3b) Krav til autorisasjon som regnskapsfører:
Det stilles krav til:

· Utdanning
· Relevant arbeidserfaring
· Vandel og økonomisk vederheftighet
· Bosted og kontorsted
Utdanning
Du bør ha Bachelor i økonomi og administrasjon med til sammen 180 studiepoeng. Disse studiepoengene skal være fordelt på en bestemt måte; 90 for obligatoriske emner, 60 for finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære i tillegg til 30 for økonomiske administrative emner utover det som er nevnt. Utdanning i utlandet stiller på lik linje som utdanning i Norge, men eksamen i skatte- og avgiftsrett og rettslære må være avlagt i Norge.

Erfaring
Du skal ha hatt 2 års relevant erfaring innen regnskapspraksis de siste 5 årene. Unntak kan forekomme, men dette må godkjennes av kredittilsynet. Praksisen skal omfatte regnskapsføring etter regnskaps- og bokføringsloven.

Vandel og økonomisk vederheftighet
En regnskapsfører må ha tillitt og være pålitelig og redelig i sin framferd. Han må også være solid økonomisk, og ha dokumentert hederlig vandel.

Bosted og kontorsted
Må være bosatt i en EØS-stat, og ha fast kontorsted i Norge.
Advokatfirmaer kan autorisere seg som regnskapsførerselskap uten å oppfylle kravet til å ha en autorisert regnskapsfører som daglig leder.

Kilder: http://www.kredittilsynet.no/wbch3.exe?ce=17513