3.1 Læreplanmål

3 c) Gjøre rede for gjeldende regelverk knyttet til revisjon og revisors rolle i en bedrift.

3.2 Gjeldende regelverk knyttet til revisjon3.2.1 Revisjonspliktige næringsdrivende
"Næringsdrivende som er regnskapspliktige etter regnskapsloven §1-2 (1) skal påse at årsregnskapet revidere av en registrert revisor eller statsautorisert revisor i samsvar med §2-2 (revisjonsplikt) når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov"

Bedrifter uten revisjonsplikt er bedrifter som har driftinntekter mindre en fem millioner kroner. Dette gjelder ikke for aksjeselskaper. Derfor har aksjeselskap alltid revisjonsplikt.

3.2.2 Krav til godkjenning som registrert/statsautorisert revisor

3.2.2.1 Utdanningskrav
Revisorloven § 3-2 sier følgende om krav til utdanning: av revisor kreves det en kopi av hele vitnemålet, hvor kopien skal være bekreftet av eksamensskole, revisor, advokat eller lignende.

3.2.2.2 Dokumentasjon av praksis

Revisorloven § 3-3 sier følgende om kravene til kravene til praksis for revisor:
- Det kreves 3 års variert praksis i revisjon av årsregnskap eller tilsvarende oppgjør. Godkjenningen vil normalt være oppfylt ved ca. 4 800 timer revisjon og maksimum 300 kurstimer. Kravet til revisjonspraksisen kan i enkelte tilfeller reduseres ved annen relevant praksis

Praksis dokumenteres ved attest eller lignende i original eller bekreftet kopi. Følgende informasjon må være med i søknaden:

 • Navnet på søkeren
 • Ansettelsesforholdets lengde
 • Antall fakturerbare timer skal fordeles på klient/bransje.
 • Informasjon om hvilke kurs som er gjennomført

Andre betingelser:


 • Praksisen bør være variert og det kreves hovedsakelig at den dekker minimum seks forskjellige bransjer.
 • For personer som har fem års ansettelse eller mer i ekstern revisjon kreves ikke nærmere spesifikasjon av praksis, men kun en bekreftelse på ansettelse.
 • Registrerte revisorer som søker godkjenning som statsautorisert revisor trenger ikke å dokumentere praksis. Det kreves kun registreringsdato i søknaden.


3.3 Revisors rolle i en bedrift3.3.1 Revisors oppgaver
 • Se etter at årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter.
 • Vurdere om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og forskifter.
 • Vurdere om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift, og forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap er i samsvar med lov og forskrifter. Videre vurdere om opplysningene er konsistent med årsregnskapet.
 • Se etter at den revisjonspliktige har ordnet formuesforvaltningen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll.
 • Gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.

3.3.2 Revisors plikter
 • Utføre revisjonen etter beste skjønn.
 • Vurdere risikoen for at det kan foreligge feilinformasjon i årsregnskapet som følge av misligheter og feil.
 • Påse at vedkommende har tilstrekkelig grunnlag til å vurdere om det foreligger brudd på lover og forskrifter av vesentlig betydning for årsregnskapet.

  Følgende forhold skal revisor skriftlig påpeke overfor den revisjonspliktige ledelse:
 1. Mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.
 2. Feil og mangler ved organisering og kontroll av formuesforvaltningen.
 3. Misligheter og feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet.
 4. Forhold som kan føre til ansvar for medlem av styret, bedriftsforsamlingen , representantskapet eller daglig leder.
 5. Begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter som gis i henhold til lov eler forskrift.
 6. Begrunnelse for å gi fra seg oppdrag.

3.3.3 Revisjors rolle i en bedrift

3.3.4 Revisors samfunnsansvar
KilderKravene til godkjenning som registrert/statsautorisert revisor (24.04.2007). URL: http://www.kredittilsynet.no/wbch3.exe?ce=7142 [Lest: 11.02.2009]