4) Regnskapslovens krav til miljørapportering

4.1 Læreplanmål
4.2 Hensikten med miljørapporteringHensikten må den påkrevde miljørapporteringen en hver bedrift må igjennom, er å kvalitetssikre hvert ledd i bedriften på grunnlag av sunn og fornuftig miljøhåndtering. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Det er en fellesbetegnelse på den helsemessige sikkerheten en bedrift kan beskytte deg som arbeidstaker mot.

Miljørapporten, som er det dokumentet en bedrift må levere inn til myndighetene årlig, er en oversikt over hvilke ressurser og hvor mye man bruker av hver ressurs i forhold til avfall, energi, transport osv.

I Norge er det startet opp et nasjonalt miljøprogram som tilbyr sertifisering (les ”fremmedordbokene på Wikien litt senere for ordforklaring) for små- og mellomstore norske bedrifter. Begrepet ”Miljøfyrtårn” blir satt på de bedriftene som oppfyller de definerte kravene. Miljøverndepartementet anbefaler ordningen. Her er en lenke til nettsiden: www.miljofyrtarn.no .

Hva er hensikten med miljørapporteringen?

Hensikten med å skrive en miljørapport for egen bedrift er å gjøre samfunnet mer bærekraftig og gjøre bedrifter mer bevisst på sin miljøpåvirkning. Dette skal skje internt gjennom internkontroll og HMS (helse, miljø og sikkerhet), og eksternt i forhold til innkjøp, energibruk, transport, avfallshåndtering og estetikk.

  • Miljørapporten: Miljørapporten gir en oversikt over en bedrifts ressursbruk i forhold til avfall, energi, transport osv. Den gjør det mulig å sammenligne situasjonen fra år til år. Rapporten skal gjøre ledelsen mer bevisst på forbedringer av miljøet. Miljørapporten har også formål som å gi kommunene informasjon om hva som skjer i virksomhetene og å danne grunnlaget for og lage nasjonal statistikk om forbedringer på energi, avfall osv.

  • Miljøfyrtårnet: Miljøfyrtårn er et miljøprogram som tilbyr frivillig sertifisering for små og mellomstore bedrifter. Bedriftene som går gjennom en miljøanalyse og oppfyller kravene, sertifiseres som miljøfyrtårn. Nettside: www.miljofyrtarn.no

  • Regnskapsloven krever at det gis opplysninger om forhold ved bedriften som kan føre til en betydelig påvirkning av miljøet. Bedrifter har plikt til å opplyse om hvilke miljøvirkninger virksomheten gir eller kan gi. Bedrifter har også plikt til å opplyse om hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for å forhindre og/eller redusere miljøpåvirkningene.
4.3 Krav til miljørapportering