Dette er en Wiki for Økonomistyringsklassen på Sandvika videregående skole. Wikien skal brukes i vårt arbeid med temaet Etikk og Miljø våren 2009. Dette temaet dekkes av følgende læreplanmål:


Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for etiske dilemmaer og utfordringer i regnskapsarbeidet
  • gjøre rede for krav som stilles til autorisasjon i forbindelse med regnskapsføring
  • gjøre rede for gjeldende regelverk knyttet til revisjon og revisors rolle i en bedrift
  • gjøre rede for regnskapslovens krav til miljørapportering
  • presentere og vurdere miljøtiltakene i en miljøsertifisert bedrift

Ansvarlig lærer er Lektor Kjersti Engelstad Stokke ansvarlig for Økonomiseksjonen ved Sandvika videregående skole. Kontaktadresse: kjersti.stokke@sandvika.vgs.no